Adatvédelmi szabályzat

Jelen szabályzat a Shopping-All webáruházat (shopping-all.hu) üzemeltető Shoppingall.hu Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 80., adószám: 22928344-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-945142, cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, e-mail: [email protected], telefonszám: 06/1/371-07-20) adatkezelési és adatvédelmi szabályait tartalmazza.

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-63571/2013

Adatkezelési nyilvántartási szám „marketing, nyereményjáték lebonyolítása internetes felületen, nyertesek kiértesítése, marketing célú adatbázis építés, további aktivitások céljából”: NAIH-65851/2013.

1. A szabályzat célja

1.1. A Shopping-All webáruházat (shopping-all.hu) üzemeltető Shoppingall.hu Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme.

1.2. Néhány kiemelt fontosságú jogszabály:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről,
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

2. Fogalmak

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

3. Az adatkezelés elvei

3.1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

3.2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

3.3 A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

3.4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

4. Az adatkezelés jogalapja, célja, módja

4.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

4.2. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

4.3. A Shopping-All webáruházat (shopping-all.hu) üzemeltető Shoppingall.hu Kft. kizárólag olyan adatok megadását kéri a regisztráció, illetve a megrendelés során, melyek a regisztráció, megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek. Ezen adatok köre a következő: név, cím (lakóhely, tartózkodási hely), e-mail cím, telefonszám, mobilszám, születési hely és idő

4.4. Az érintett az adatkezelési szabályzatban foglaltak elfogadásával megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és határozott hozzájárulását, félreérthetetlen beleegyezését adja ahhoz, hogy személyes adatait a Shopping-All webáruházat (shopping-all.hu) üzemeltető Shoppingall.hu Kft. adatkezelési célból és adatkezelési időtartam alatt kezelje, feldolgozza, továbbítsa.

4.5. A 4.4. pont szerinti adatkezelés célja a Shopping-All webáruház (shopping-all.hu) által nyújtott termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítése (különösen hírlevél küldés), továbbá a szerződéses jogviszony létrejöttének, tartalmának igazolása, a szerződéses jogviszonyból eredő elszámolás és igényérvényesítés, a szerződéses jogviszonyból eredő követelések behajtása, valamint statisztikai és kockázatelemzési célok.

Az adatkezelés célja továbbá az érintett rögzített adatainak a Shopping-All webáruházat (shopping-all.hu) üzemeltető Shoppingall.hu Kft. általi kezelése, feldolgozása, továbbítása, amennyiben erre a Shopping-All webáruházat (shopping-all.hu) üzemeltető Shoppingall.hu Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, továbbá a Shopping-All webáruházat (shopping-all.hu) üzemeltető Shoppingall.hu Kft., illetve harmadik személy jogos érdekének az érvényesítése céljából van szükség.

Az adatkezelés időtartama addig tart, amíg az érintett a regisztrációját nem törli, illetve a hírlevél szolgáltatásról le nem iratkozik. Egyéb esetben az adatkezelés időtartama addig tart, amíg az érintett az adatainak a törlését, az adatkezelés megszüntetését nem kéri.

Jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával az érintett tudomásul veszi, hogy a Shopping-All webáruházat (shopping-all.hu) üzemeltető Shoppingall.hu Kft. jogi kötelezettsége teljesítése, továbbá a saját, illetve harmadik személy jogos érdekének az érvényesítése céljából a fent meghatározott adatokat a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelheti.

4.6. Jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával az érintett hozzájárul ahhoz, hogy az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben a Shopping-All webáruházat (shopping-all.hu) üzemeltető Shoppingall.hu Kft. képfelvételek (fénykép, videofelvétel) készítsen, illetve a telefonszámaira érkező beszélgetésekről hangfelvételeket készítsen, a kép-és hangfelvételeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően tárolja, továbbá a jogai érvényesítése, kötelezettségei teljesítése céljából bíróság, vagy más hatóság előtt bizonyítékként felhasználja.

A képfelvételek legfeljebb három hónap időtartamig, a hangfelvételeket panasz esetén a polgári jogi elévülés szabályaiból következő határidőkre tekintettel megfelelő időtartamig, egyéb esetben a Shopping-All webáruházat (shopping-all.hu) üzemeltető Shoppingall.hu Kft.-vel kötött szerződés teljesítéséig, illetve a szerződésből fennálló követelése megszűnéséig, illetve a követelésnek a számviteli nyilvántartásából történő kivezetéséig tárolhatók. Az adatkezelő jogai érvényesítése, kötelezettségei teljesítése érdekében ezen adatokat bíróság, vagy más hatóság előtt bizonyítékként felhasználhatja.

4.6. Shopping-All webáruházat (shopping-all.hu) üzemeltető Shoppingall.hu Kft. a megrendelések teljesítéséhez szükséges, alvállalkozók részére történő adatszolgáltatást kivéve az általa kezelt adatokat – a jelen szabályzatban foglalt kivételekkel – harmadik félnek nem adja át. Az alvállalkozók az Shoppingall.hu Kft. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve harmadik személyeknek átadni.

4.7. A megrendeléskor, illetve vásárláskor megadott és rögzített adatokat az Shoppingall.hu Kft. saját belső felhasználásra, statisztikák készítése, az informatikai rendszer fejlesztése céljából elemezheti.

4.8. Az adatokat a Shopping-All webáruházat (shopping-all.hu) üzemeltető Shoppingall.hu Kft. minden módon védi a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás, törlés, megsemmisülés ellen mind a hálózati kommunikáció (online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.

A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

4.9. A Shopping-All webáruházat (shopping-all.hu) üzemeltető Shoppingall.hu Kft.-nek a megrendelők, felhasználók adatait nem jogosult ellenőrizni, ezért azokért felelősséget nem vállal. Az érintett felel azért, hogy az általa megadott e-mail címet maga regisztrálta, továbbá, hogy a regisztrációs adatokat 18 év feletti személy használja.

4.10. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

4.11. Az érintett kérelmére a Shopping-All webáruházat (shopping-all.hu) üzemeltető Shoppingall.hu Kft. adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő az adott évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

4.12. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a 2011. évi CXII. törvény 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

4.13. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

4.14. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett – a fentiek szerint – kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

4.15. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

4.16. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

4.17. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

4.18. Ha a Shopping-All webáruházat (shopping-all.hu) üzemeltető Shoppingall.hu Kft. adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

4.19. A személyes adat törlésére, zárolására irányuló kérelmet írásbeli nyilatkozattal lehet kérni. A hírlevél-küldés az erről szóló alkalmazás keretében módosítható, törölhető.

5. Az adatbiztonság követelménye

5.1. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy a törvényes előírások és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek jogainak védelmét.

5.2. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá az adatvédelmi jogszabályi előírásokat megtartani. Meg kell akadályozni a jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, törlést vagy megsemmisítést, valamint a véletlen megsemmisülést és sérülést. Az adatállományok védelme érdekében biztosítani kell, hogy a tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását; annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják; annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

6. Záró rendelkezések

6.1. Jelen adatkezelési szabályzatot a Shopping-All webáruházat (shopping-all.hu) üzemeltető Shoppingall.hu Kft. jogosult módosítani. A módosításról hírlevélben, illetve a honlapján keresztül értesíti az érintetteket. A webáruházi szolgáltatások további használatával, illetve kifejezett tiltakozás hiányában a módosítás elfogadottnak tekintendő.

6.2. A Shopping-All webáruház (shopping-all.hu) weboldala a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika „sütiket” („cookies”), az érintett számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az IP-címet) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az IP címet a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Az érintett böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a „sütik” használatát, ebben az esetben azonban nem tudja kihasználni a weboldal összes funkcióját.

6.3. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos igényét bíróság előtt érvényesítheti. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

6.4. Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (levélcím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: [email protected], URL: http://naih.hu

6.5. A Shopping-All webáruház adatkezelési bejelentésének a nyilvántartásba vétele az ABI-4195/2011/N szám alatt van folyamatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt.

Budapest, 2014. június 25.

 


 

Tájékoztató

közvetlen üzletszerzés célját szolgáló adatok kezeléséről

A Shoppingall.hu Kft., mint a Shopping-All webáruház (shopping-all.hu) Üzemeltetője (1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 80.) kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény értelmében az adatkezelő a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg köteles az érintettet írásban tájékoztatni arról, hogy az adatokat milyen forrásból szerezte, az adatfelhasználás céljáról, módjáról, időtartamáról, az adatkezelés során közreműködő (megbízott) igénybevételéről és az esetleges későbbi adatátadási szándékról; az adatkezelésre jogosult szerv vagy személy nevéről és címéről, valamint arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, és jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének a megszüntetését kérni.

A fentiekre tekintettel az Shoppingall.hu Kft., mint a Shopping-All webáruház (shopping-all.hu) Üzemeltetője ezúton tájékoztatja az ügyfeleit (megrendelő, vásárló, regisztrált felhasználó), hogy az ügyfelek által kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából megadott alábbi személyes adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően az alábbiak szerint kezeli:

 • Az adatkezelő neve, székhelye: Shoppingall.hu Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 80.)
 • Adatkezelés internetes webáruházba regisztált felhasználók gyűjtése, a Shopping-all webáruház üzemeltetése
 • Az adatkezelés célja: kapcsolattartás az ügyfelekkel, reklám és promóciós célú anyagok küldése a regisztrált felhasználók részére
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
 • Jogszabály címe: a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, 2012. január elsejétől az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, születési dátum, neme, telefonszám
 • Az adatkezelés módja: számítógépes adatbázis
 • Adatfelvétel módja: regisztrációs adatlap, megrendelőlap
 • Adattörlés határideje: cél elérése, illetőleg az érintett törlési kérelme
 • Közreműködő (adatfeldolgozó) igénybevétele és személye: nincs
 • Adatátadás, adattovábbítás: nincs

Az adatszolgáltatás önkéntes, az ügyfélnek joga van bármikor, indokolás nélkül megtagadni a fenti célból történő kapcsolatfelvételt vagy annak fenntartását. Az ügyfél bármikor, indokolás nélkül kérheti a fenti célból történő adatai kezelésének a megszüntetését.

Személyes adatainak a fenti tevékenységek céljából történő kezelését meg kell szüntetni, amennyiben ezt kéri, vagy adatainak kezeléséhez nem járul hozzá. Az adatokat harmadik személynek vagy szervezetnek továbbítani – az 1995. évi CXIX. törvény 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján történő adattovábbítás, a megbízás alapján történő adatfeldolgozás, valamint 4. § (3) bekezdésében meghatározott adategyeztetés kivételével – csak az érintett írásbeli hozzájárulásával lehet.

A személyes adatoknak a fenti célból történő kezelését meg kell szüntetni, ha az a cél, amelyre az adatokat kérték megvalósult, kivéve, ha az érintett az új cél megjelölésével az adatok további kezeléséhez írásban hozzájárult, illetve az érintett nyilatkozata szerint a megkereső szervezettel nem kíván együttműködni. Az adatkezelés megszüntetésén a megsemmisítést vagy az anonimizálást, közvetlen üzletszerzés esetén pedig egyidejűleg a közvetlen megkeresések tilalmi listájára történő felvételt kell érteni.

Az adatkezelés megszüntetésére vonatkozó kérelem eljuttatható

 • személyesen vagy postán a 1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 80. szám alatti címre
 • telefaxon a 06/1/371-07-18-as telefonszámra,
 • e-mail útján az [email protected] címre.

Budapest, 2014. június 25.