Kedves Vásárlóink!


Tájékoztatjuk önöket, hogy termékeink értékesítése webáruházunkban 2022. augusztus 31. napjától határozatlan ideig szünetel, így a 31-én 24:00-ig leadott rendelések esetében tudjuk megrendelésüket teljesíteni. A szünetelés alatt ügyfélszolgálatunk jótállási és szavatossági ügyekben a megadott telefonos és e-mail elérhetőségeken továbbra is elérhető

Bezár

 

Adatvédelmi szabályzat

 

Jelen szabályzat a Shopping-All webáruházat (shopping-all.hu) üzemeltetõ Shoppingall.hu Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (székhely: 1032 Budapest, Ágoston utca 10. 10. em. 57. ajtó., adószám: 22928344-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-945142, cégjegyzéket vezetõ bíróság: Fõvárosi Törvényszék Cégbírósága, e-mail: [email protected], telefonszám: 06/1/371-07-20) adatkezelési és adatvédelmi szabályait tartalmazza az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történõ védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) rendelkezései szerint.

 

Az Adatkezelõ adatai:

 

Cégnév:                                  Shoppingall.hu Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság

Székhely:                              1032 Budapest, Ágoston utca 10. 10. em. 57. ajtó.

Weblap:                                  www.shoppingall.hu

Kapcsolattartás:                     11032 Budapest, Ágoston utca 10. 10. em. 57. ajtó.

Telefon:                                  06-1-371-07-20

E-mail:                                    [email protected]

Adatvédelmi Tisztviselõ:        Dr. Bíró Ágnes ügyvéd 1133 Budapest, Pannónia u. 116. 1/6.

Adatvédelmi kérelmek:           amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 1032 Budapest, Ágoston utca 10. 10. em. 57. ajtó., [email protected] Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás:                    a lent részletezett személyek végeznek adatfeldolgozást

Külföldi adattovábbítás:         nem történik külföldre továbbítás.

 

1.      A szabályzat célja

 

1.1. A Shopping-All webáruházat (shopping-all.hu) üzemeltetõ Shoppingall.hu Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme.

 

2.      Fogalmak

 

·         személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényezõ alapján azonosítható;

·         adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely mûvelet vagy mûveletek összessége, így a gyûjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történõ hozzáférhetõvé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

·         az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövõbeli kezelésük korlátozása céljából;

·         profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fûzõdõ bizonyos személyes jellemzõk értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklõdéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzõk elemzésére vagy elõrejelzésére használják;

·         álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történõ kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

·         nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhetõ;

·         adatkezelõ: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelõt vagy az adatkezelõ kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

·         adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelõ nevében személyes adatokat kezel;

·         címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minõsülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelõen az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

·         harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelõvel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelõ vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

·         az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelõ tájékoztatáson alapuló és egyértelmû kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerõsítést félreérthetetlenül kifejezõ cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az õt érintõ személyes adatok kezeléséhez;

·         adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

3. Az adatkezelés elvei

 

3.1. A személyes adatok:

a)

 kezelését jogszerûen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerûség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 

b)

 gyûjtése csak meghatározott, egyértelmû és jogszerû célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethetõ módon („célhoz kötöttség”);

 

c)

 az adatkezelés céljai szempontjából megfelelõek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

 

d)

 pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerû intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

 

e)

 tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetõvé („korlátozott tárolhatóság”);

 

f)

 kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelõ technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelõ biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

4. Az adatkezelés jogszerûsége, céljai, jogalapja

 

4.1. A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerû, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

a)

 az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történõ kezeléséhez;

 

b)

 az adatkezelés olyan szerzõdés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerzõdés megkötését megelõzõen az érintett kérésére történõ lépések megtételéhez szükséges;

 

c)

az adatkezelés az adatkezelõre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

 

d)

 az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

 

e)

 az adatkezelés közérdekû vagy az adatkezelõre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

4.2. Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelõnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

 

4.3. A Shopping-All webáruházat (shopping-all.hu) üzemeltetõ Shoppingall.hu Kft. adatkezelõ az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

Az adatkezelés célja a Shopping-All webáruház (shopping-all.hu) által nyújtott termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítése (ideértve a hírlevél küldést, marketing tevékenységet is), továbbá a szerzõdéses jogviszony létrejöttének, tartalmának igazolása, a szerzõdéses jogviszonyból eredõ elszámolás és igényérvényesítés, a szerzõdéses jogviszonyból eredõ követelések behajtása, valamint statisztikai és kockázatelemzési célok.

Az adatkezelés célja továbbá az érintett rögzített adatainak a Shopping-All webáruházat (shopping-all.hu) üzemeltetõ Shoppingall.hu Kft. általi kezelése, feldolgozása, továbbítása, amennyiben erre a Shopping-All webáruházat (shopping-all.hu) üzemeltetõ Shoppingall.hu Kft-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, továbbá a Shopping-All webáruházat (shopping-all.hu) üzemeltetõ Shoppingall.hu Kft., illetve harmadik személy jogos érdekének az érvényesítése céljából van szükség.

A fentieken túl az adatkezelés célja továbbá a munkavállalók és pályázók adatainak kezelése, a partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése, vagyonvédelem, személyi biztonság, belsõ adminisztráció megkönnyítése.

 

4.4. Az érintettek személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

a)      a számviteli jogszabályoknak megfelelõ számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b)      kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelõ jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

c)      munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.

d)     szerzõdéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

e)      marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

f)       on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

g)      hangfelvétel készítése telefonhívásokról: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

h)      biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelõ jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.

Az érdekmérlegelési tesztek az info@ e-mail címre küldött kérelem esetén tekinthetõk meg.

 

5. Az érintettek jogai

 

5.1. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelõtõl visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következõ információkhoz hozzáférést kapjon:

a)

az adatkezelés céljai;

 

b)

      az érintett személyes adatok kategóriái;

 

c)

           azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 

d)

            adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett idõtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen idõtartam meghatározásának szempontjai;

 

e)

            az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelõtõl a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 

f)

          a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 

g)

          ha az adatokat nem az érintettõl gyûjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhetõ információ;

 

h)

           a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthetõ információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentõséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

5

 

5.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítõ nyilatkozat útján történõ – kiegészítését.

 

5.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelõ pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelybõl azokat gyûjtötték vagy más módon kezelték;

 

b)

az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képezõ hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 

c)

az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsõbbséget élvezõ jogszerû ok az adatkezelésre, vagy az érintett a GDPR21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

 

d)

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 

e)

a személyes adatokat az adatkezelõre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban elõírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 

f)

a személyes adatok gyûjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az adatkezelõ nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt az elõzõek értelmében törölni köteles, az elérhetõ technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerûen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelõ adatkezelõket, hogy az érintett kérelmezte tõlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törléshez való jog nem alkalmazható, amennyiben az adatkezelés a jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, illetve a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott további esetekben.

 

5.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelõ korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozik, amely lehetõvé teszi, hogy az adatkezelõ ellenõrizze a személyes adatok pontosságát;

 

b)

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 

c)

az adatkezelõnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 

d)

az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelõ jogos indokai elsõbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az elõzõek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekébõl lehet kezelni.

Az adatkezelõ az érintettet, akinek a kérésére az elõzõek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról elõzetesen tájékoztatja.

 

Az adatkezelõ minden olyan címzettet tájékoztat a fentiek szerinti valamennyi helyesbítésrõl, törlésrõl vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erõfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelõ tájékoztatja e címzettekrõl.

 

5.5 Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelõ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelõnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelõ, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a)

 az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerzõdésen alapul; és

 

b)

az adatkezelés automatizált módon történik.

(2)   Az adatok hordozhatóságához való jog elõbbiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelõk közötti közvetlen továbbítását.

 

5.6 A tiltakozáshoz való jog és automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelõ a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelõ bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítõ erejû jogos okok indokolják, amelyek elsõbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történõ kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történõ kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetõk.

A fent említett jogra legkésõbb az érintettel való elsõ kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelmûen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtõl eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot mûszaki elõírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

 

5.7 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy õt hasonlóképpen jelentõs mértékben érintené.

 

6. A Shoppingall.hu Kft., mint adatkezelõ feladatai, adatvédelem, az adatkezelés

 

6.1. Az adatkezelõ az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínûségû és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelõ technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése e rendelettel összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelõ felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

 

6.2. Az adatkezelõ a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínûségû és súlyosságú kockázat figyelembevételével mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelõ technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása, másrészt az e rendeletben foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

Az adatkezelõ megfelelõ technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyûjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk idõtartamára és hozzáférhetõségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetõvé meghatározatlan számú személy számára.

A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltõ személyek férhetnek hozzá magas szintû hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

6.3. A Shopping-All webáruházat (shopping-all.hu) üzemeltetõ Shoppingall.hu Kft. kizárólag olyan adatok megadását kéri a regisztráció, illetve a megrendelés során, melyek a regisztráció, megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek. Ezen adatok köre a következõ: név, cím (lakóhely, tartózkodási hely), e-mail cím, telefonszám, mobilszám, születési hely és idõ

 

6.4. Az érintett az adatkezelési tájékoztató elfogadásával megfelelõ tájékoztatáson alapuló önkéntes és határozott hozzájárulását, félreérthetetlen beleegyezését adja ahhoz, hogy személyes adatait a Shopping-All webáruházat (shopping-all.hu) üzemeltetõ Shoppingall.hu Kft. adatkezelési célból és adatkezelési idõtartam alatt kezelje, feldolgozza, továbbítsa.

Az adatkezelési tájékoztató elfogadásával az érintett tudomásul veszi, hogy a Shopping-All webáruházat (shopping-all.hu) üzemeltetõ Shoppingall.hu Kft. jogi igények elõterjesztése, érvényesítése és védelme céljából a fent meghatározott adatokat az érintett törlési kérelme esetén is kezelheti.

 

6.5. Az adatkezelési tájékoztató elfogadásával az érintett hozzájárul ahhoz, hogy az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben a Shopping-All webáruházat (shopping-all.hu) üzemeltetõ Shoppingall.hu Kft. képfelvételek (fénykép, videofelvétel) készítsen, illetve a telefonszámaira érkezõ beszélgetésekrõl hangfelvételeket készítsen, a kép-és hangfelvételeket a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen tárolja, továbbá a jogai érvényesítése, kötelezettségei teljesítése céljából bíróság, vagy más hatóság elõtt bizonyítékként felhasználja.

A képfelvételek legfeljebb három hónap idõtartamig, a hangfelvételeket panasz esetén a polgári jogi elévülés szabályaiból következõ határidõkre tekintettel megfelelõ idõtartamig, egyéb esetben a Shopping-All webáruházat (shopping-all.hu) üzemeltetõ Shoppingall.hu Kft.-vel kötött szerzõdés teljesítéséig, illetve a szerzõdésbõl fennálló követelése megszûnéséig, illetve a követelésnek a számviteli nyilvántartásából történõ kivezetéséig tárolhatók. Az adatkezelõ jogai érvényesítése, kötelezettségei teljesítése érdekében ezen adatokat bíróság, vagy más hatóság elõtt bizonyítékként felhasználhatja.

 

6.6. Shopping-All webáruházat (shopping-all.hu) üzemeltetõ Shoppingall.hu Kft. a megrendelések teljesítéséhez szükséges, alvállalkozók részére történõ adatszolgáltatást kivéve az általa kezelt adatokat – a jelen szabályzatban és jogszabályi elõírásokban foglalt kivételekkel – harmadik félnek nem adja át. Az alvállalkozók az Shoppingall.hu Kft. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve harmadik személyeknek átadni.

 

6.7. A megrendeléskor, illetve vásárláskor megadott és rögzített adatokat az Shoppingall.hu Kft. saját belsõ felhasználásra, statisztikák készítése, az informatikai rendszer fejlesztése céljából elemezheti.

 

6.8. A Shopping-All webáruházat (shopping-all.hu) üzemeltetõ Shoppingall.hu Kft.-nek a megrendelõk, felhasználók adatait nem jogosult ellenõrizni, ezért azokért felelõsséget nem vállal. Az érintett felel azért, hogy az általa megadott e-mail címet maga regisztrálta, továbbá, hogy a regisztrációs adatokat 18 év feletti személy használja.

 

6.9. Az érintett kérelmére a Shopping-All webáruházat (shopping-all.hu) üzemeltetõ Shoppingall.hu Kft. adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétõl számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekrõl. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidõ további két hónappal meghosszabbítható. A határidõ meghosszabbításáról az adatkezelõ a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétõl számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetõség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelõ nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésõbb a kérelem beérkezésétõl számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A fentiek szerinti tájékoztatást és intézkedést az adatkezelõ díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelmûen megalapozatlan vagy – különösen ismétlõdõ jellege miatt – túlzó, az adatkezelõ, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a)

ésszerû összegû díjat számíthat fel, vagy

 

b)

megtagadhatja a kérelem alapján történõ intézkedést.

7. Az adatkezelés idõtartama

A számlák jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig kerülnek megõrzésre. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megõrzési ideje nyolc év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megõrzési ideje a kapcsolat fennállását követõ maximum egy év.

Szerzõdés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megõrzése: öt év.

 

8. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

A Shopping-All webáruházat (shopping-all.hu) üzemeltetõ Shoppingall.hu Kft. adatkezelõ a felelõsségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekrõl nyilvántartást vezet a következõk szerint:

 

Tevékenység

Kezelt adatok

Adakezelési cél

Adatkezelési jogalap

Adattovábbítás

Tárolás módja és ideje

Számviteli bizonylat kiállítása

Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Szamlazz.hu

Farkas Gábor e.v.

Netteszt Informatikai Kft.

Legalább 8 év

Számviteli, könyvelési tevékenység

Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, mérleg készítés

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Prophechy Magyarország Kft.

 

Legalább 8 év

Kapcsolattartási adatok

Név

Telefonszám

Számlázási cím

Szállítási cím

E-mail cím

Idõpont egyeztetés, lemondások

adatmódosítás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Sándor Csaba e.v.

Szmirnov Péter e.v.

Farkas Gábor e.v.

Netteszt Informatikai Kft.

MailChimp-Mandrill/The Roket Science Group LLC

 

egy év

Hírlevél küldés

Név, becenév

E-mail cím

 

Ajánlás, új szolgáltatások

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

MailChimp-Mandrill/The Roket Science Group LLC

Shoppingall.hu

Kft.

Farkas Gábor e.v.

Netteszt Informatikai Kft.

hozzájárulás visszavonásáig, de maximum 3 évig

Regisztrációs adatok

Név

Telefonszám

E-mail cím

Számlázási cím

Szállítási cím

Ügyfél-account létrehozása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Sándor Csaba e.v.

Szmirnov Péter e.v.

Webes tárolás:
Farkas Gábor e.v.

Netteszt Informatikai Kft.

egy év

Megrendelés teljesítése

Név

Telefonszám

E-mail cím

Lakcím v. szállítási cím

Megrendelés teljesítése, termék kiszállítása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Logisztikai partner: Royal Futár Hungária Kft.; SPRINTER Futárszolgálat Kft.

Farkas Gábor e.v.

Netteszt Informatikai Kft.

öt év

 

panaszkezelés

Név

Telefonszám

E-mail cím

Lakcím v. szállítási cím

fogyasztói panaszok kezelése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

 

 

fogyasztóvédelmi referens:

Dr. Horn Péter

Dr. Bíró Ágnes Ügyvédi Iroda

öt év

visszahívások

Név

Telefonszám

E-mail cím

Lakcím v. szállítási cím

fogyasztói panaszok kezelése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

 

 

fogyasztóvédelmi referens:

Dr. Horn Péter

 

öt év

Értékesítéssel összefüggõ marketing tevékenység

E-mail cím

 

fogyasztói elégedettség vizsgálata

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Árukeresõ.hu

egy év

 

 

9. Záró rendelkezések

9.1. Jelen adatkezelési szabályzatot a Shopping-All webáruházat (shopping-all.hu) üzemeltetõ Shoppingall.hu Kft. jogosult módosítani. A módosításról hírlevélben, illetve a honlapján keresztül értesíti az érintetteket. A webáruházi szolgáltatások további használatával, illetve kifejezett tiltakozás hiányában a módosítás elfogadottnak tekintendõ.

9.2. A Shopping-All webáruház (shopping-all.hu) weboldala a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika „sütiket” („cookies”), az érintett számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az IP-címet) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekrõl szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetõi részére történõ összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elõ, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az IP címet a Google birtokában lévõ egyéb adatokkal. Az érintett böngészõje megfelelõ beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a „sütik” használatát, ebben az esetben azonban nem tudja kihasználni a weboldal összes funkcióját.

9.3. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos igényét bíróság elõtt érvényesítheti. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelõ ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék elõtt is megindítható.

9.4. Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (levélcím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: [email protected], URL: http://naih.hu

Budapest, 2018. május 24.

 


 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A Shoppingall.hu Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság adatkezelõként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján  az az alábbi tájékoztatást adja:

 

Az Adatkezelõ adatai:

 

Cégnév:                                  Shoppingall.hu Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság

Székhely:                                1032 Budapest, Ágoston utca 10. 10. em. 57. ajtó.

Weblap:                                   www.shoppingall.hu

Kapcsolattartás:                      1032 Budapest, Ágoston utca 10. 10. em. 57. ajtó.

Telefon:                                   06-1-371-07-20

E-mail:                                     [email protected]

Adatvédelmi Tisztviselõ:         Dr. Bíró Ágnes ügyvéd 1133 Budapest, Pannónia u. 116. 1/6.

Adatvédelmi kérelmek:           amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 1032 Budapest, Ágoston utca 10. 10. em. 57. ajtó., [email protected] Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás:                     a lent részletezett személyek végeznek adatfeldolgozást

Külföldi adattovábbítás:           nem történik külföldre továbbítás.

 

1.             Adakezelési célok

Az adatkezelõ az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

a)    webáruházon keresztül lebonyolított termék értékesítéshez kapcsolódóan a vevõk, illetve kapcsolódó szolgáltatás igénybevevõinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;

b)    lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;

c)   munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;

d)   partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;

e)   ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;

f)    vagyonvédelem, személyi biztonság;

g)   belsõ adminisztráció megkönnyítés;

 

2.             Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

 

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

a)    a számviteli jogszabályoknak megfelelõ számla kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b)    kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelõ jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

c)    munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.

d)    szerzõdéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

e)    marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

f)     on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

g)    hangfelvétel készítése telefonhívásokról: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

h)    biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelõ jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.

A b) és g) pontban szereplõ érdekmérlegelési tesztek a [email protected] e-mail címre küldött kérelem esetén tekinthetõk meg.

 

3.             Az adatkezelés idõtartama

 

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megõrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megõrzési ideje nyolc év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megõrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megõrzési ideje a kapcsolat fennállását követõ maximum egy év.

Szerzõdés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megõrzése: öt év.

 

4.             Érintetti jogok

 

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:

a)    hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b)    amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c)    törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

d)    az adat kezelésének korlátozása;

e)    a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f)     személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történõ átadása, vagy ennek megtiltása;

g)    bármely az adatkezelõ által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h)    tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

4          Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) [email protected].

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék elõtt is megindítható.

 


Adatkezelések nyilvántartása (GDPR 30. cikk)

 

Tevékenység

Kezelt adatok

Adakezelési cél

Adatkezelési jogalap

Adattovábbítás

Tárolás módja és ideje

Számviteli bizonylat kiállítása

Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Szamlazz.hu

Farkas Gábor e.v.

Netteszt Informatikai Kft.

Legalább 8 év

Számviteli, könyvelési tevékenység

Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, mérleg készítés

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Prophechy Magyarország Kft.

 

Legalább 8 év

Kapcsolattartási adatok

Név

Telefonszám

Számlázási cím

Szállítási cím

E-mail cím

Idõpont egyeztetés, lemondások

adatmódosítás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Sándor Csaba e.v.

Szmirnov Péter e.v.

Farkas Gábor e.v.

Netteszt Informatikai Kft.

MailChimp-Mandrill/The Roket Science Group LLC

 

egy év

Hírlevél küldés

Név, becenév

E-mail cím

 

Ajánlás, új szolgáltatások

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

MailChimp-Mandrill/The Roket Science Group LLC

Shoppingall.hu

Kft.

Farkas Gábor e.v.

Netteszt Informatikai Kft.

hozzájárulás visszavonásáig, de maximum 3 évig

Regisztrációs adatok

Név

Telefonszám

E-mail cím

Számlázási cím

Szállítási cím

Ügyfél-account létrehozása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Sándor Csaba e.v.

Szmirnov Péter e.v.

Webes tárolás:
Farkas Gábor e.v.

Netteszt Informatikai Kft.

egy év

Megrendelés teljesítése

Név

Telefonszám

E-mail cím

Lakcím v. szállítási cím

Megrendelés teljesítése, termék kiszállítása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Logisztikai partner: Royal Futár Hungária Kft.; SPRINTER Futárszolgálat Kft.

Farkas Gábor e.v.

Netteszt Informatikai Kft.

öt év

 

panaszkezelés

Név

Telefonszám

E-mail cím

Lakcím v. szállítási cím

fogyasztói panaszok kezelése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

 

 

fogyasztóvédelmi referens:

Dr. Horn Péter

Dr. Bíró Ágnes Ügyvédi Iroda

öt év

visszahívások

Név

Telefonszám

E-mail cím

Lakcím v. szállítási cím

fogyasztói panaszok kezelése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

 

 

fogyasztóvédelmi referens:

Dr. Horn Péter

 

öt év

Értékesítéssel összefüggõ marketing tevékenység

E-mail cím

 

fogyasztói elégedettség vizsgálata

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Árukeresõ.hu

egy év

 

Budapest, 2018. május 24.