Mi ez?
Tíz nappal a vásárlás után minden Shopping-All vásárlónak emailben küldünk egy kérdőívet, amiben értékelheti a megvásárolt termékeket és a szolgáltatásunkat. Ha ezt megteszi, részt vesz promóciós játékunkban, aminek keretében havonta kisorsolunk egy 10 000 Ft-os Shopping-All vásárlási utalványt. A nyertes bármelyik termékünkre beválthatja ezt az utalványt.
Az alábbi szabályzat ennek a promóciós játéknak a részleteit ismerteti.
 

„Küldd el a véleményed és nyerj” elnevezésű promóciós játék szabályzata

A játék szervezője a Shopping-All Webáruházat (http://shopping-all.hu) üzemeltető Shoppingall.hu Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Shoppingall.hu Kft.) (székhely: 1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 80., adószám: 22928344-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-945142), a továbbiakban: Szervező.

1. A promóciós játékban résztvevők

A promóciós játékban Játékosként részt vehet minden belföldi természetes személy, aki Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és

 • aki a Shopping-All Webáruházban (http://shopping-all.hu) vásárol, feltéve, hogy hozzájárult ahhoz, hogy a Shopping-All Webáruház a vásárlás során megadott adatait kezelje, a megadott e-mail címére üzenetet küldjön, és
 • elfogadja a jelen promóciós játék szabályzatban foglaltakat, és
 • hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a játékra jelentkezés során megadott, valamint a nyeremény átvételéhez szükséges adatait jelen szabályzatban foglaltak szerint kezelje, továbbá
 • hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatait a Szervező közvetlen üzletszerzés céljára (kapcsolattartás az ügyfelekkel) felhasználja a Shopping All Webáruház honlapján közzétett, a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló adatok kezeléséről szóló tájékoztatóban foglaltak szerint, valamint
 • nyilatkozik arról, hogy a játékban részt kíván venni.

(a továbbiakban: Játékos)

A Játékban nem vehetnek részt:

 • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói [Ptk. 8:1.§. (1) bekezdés 1. pont];
 • a TERINVEST Kft, illetve HPL Kft. cégcsoport tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a promóciós játék lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

A 16. életévét betöltött kiskorú adatkezelési hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Korlátozottan cselekvőképes nyertes a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el (kiskorú esetében a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Szervező kizárja a nyereményjátékból azt a Játékost, aki bármilyen módon veszélyezteti a nyereményjáték tisztességes lebonyolítását.

A Játékos kizárólag abban az esetben jogosult a nyereményre, amennyiben a játékra jelentkezés során a Szervezőnek átadott személyes adatai alapján a személye egyértelműen azonosítható. Csak valós és megfelelően igazolt személyi adatokkal regisztráló Játékos jogosult a Szervező által meghirdetett játékban megnyerhető nyereményre. Fontos szabály, hogy minden Játékos a játékban havonta kizárólag egy alkalommal és egy saját e-mail címéről, annak megadásával vehet részt.

2. A játék leírása

 • A Szervező Shopping-All Webáruház azoknak a korábban vásárolt, és ennek során a megadott e-mail címükre üzenet küldését kérő vásárlóinak a vásárlást (áru személyes átvétele, illetve futárnak történő átadása) követő 10 napon belül a megadott e-mail címükre üzenetet küld. Az e-mail üzenetben felhívást tesz közzé, azzal, hogy a levélben szereplő linken elhelyezett kérdéseket és rubrikákat (a továbbiakban: kérdőívet) teljesen kitöltők között nyereményt sorsol ki.
 • A Játékos a linkre kattintva a kérdőív kitöltését biztosító alkalmazásba léphet.
 • A kérdőív minden egyes kérdésére válaszolva a játékra szóló felhívást tartalmazó e-mail elküldését követő 10. napon belül elküldi (visszaküldi) az általa pontosan kitöltött vásárlói elégedettségi kérdőívet, egyúttal nyilatkozik a játékban való részvételről, továbbá jelen részvételi szabályzat elfogadásáról, illetve a jelen szabályzat szerinti adatkezeléshez történő hozzájárulásról.
 • A promóciós játékban az a jelentkező, aki a kérdőívet hiánytalanul nem tölti ki, illetve a játékra jelentkezésről szóló felhívást tartalmazó e-mail elküldését követő 10 napon belül a kérdőívet nem küldi vissza, valamint a jelen részvételi szabályzatban foglaltakat nem fogadja el, továbbá aki a jelen szabályzat szerinti adatkezeléshez nem járul hozzá, nem vehet részt.
 • Egy bizonyos vásárlásra (jogügyletre) vonatkozóan a megküldött e-mail-ben szereplő linken elérhető kérdőív kizárólag egy alkalommal tölthető ki és küldhető vissza a játékra történő jelentkezés szempontjából, azaz egy bizonyos vásárlással összefüggésben csak egy alkalommal lehet a játékra jelentkezni. Újabb vásárlás az adott hónapon belül nem adódik hozzá a jelentkezések számához.

3. A promóciós játék időtartama

A „Küldd el a véleményed és nyerj” elnevezésű promóciós játék időtartama 2014. december 19. napjától határozatlan ideig, a játék lezárásáig tart. A Játékosok 1-2. pont szerinti játékra jelentkezése 2014. december 19-étől a játék Szervező által történő lezárásáig zajlik azzal, hogy a Szervező a játék lezárási időpontját megelőző 10 napon belül történő vásárlások esetén e-mailt már nem küld, azaz ezen vásárlásokkal összefüggésben a játékra már nem lehet jelentkezni. A játék lezárását követően elküldött kérdőívek, jelentkezések, nyilatkozatok a Játékba történő jelentkezés szempontjából érvénytelenek.

4. Részvétel a játékban

A játékban csak 1. és a 9. pontban foglaltak szerinti adatokat megadásával, nyilatkozatok megtételével, továbbá a kérdőív pontos és teljes kitöltésével, illetve határidőben történő megküldésével (visszaküldésével) lehet részt venni. A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a hirdetésben megjelenő kérdőív minden kérdésére választ adjon, a kérdőívet pontosan kitöltse, továbbá a kérdőív kitöltése és határidőben történő elküldése útján a nyereményjátékba Játékosként jelentkezzen. A kérdőív kitöltése és elküldése során a Játékos elfogadja a jelen promóciós játék szabályzatban foglaltakat, továbbá nyilatkozatot tesz arról, részt kíván venni a játékban, illetve hozzájárulását adja ahhoz, hogy a korábbi regisztráció során megadott, valamint a nyeremény átvételéhez szükséges adatait a jelen szabályzatban foglaltak szerint, valamint közvetlen üzletszerzés céljára a Szervező kezelje. A játékra történő jelentkezés kizárólag a fenti feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

A Játékos csak abban az esetben vehet részt a Játékban, ha elfogadta jelen promóciós játék szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárul a személyi adatai kezeléséhez, illetve kifejezett és önkéntes hozzájárulását adatai ahhoz, hogy a Szervező a Shopping All Webáruház honlapján közzétett, a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló adatok kezeléséről szóló tájékoztatóban foglaltak szerint az adatait kezelje. A játékban való részvétellel a Játékos elfogadottnak tekinti a szabályzatot.

Fontos kiemelni, hogy a Játékos a promóciós játék időtartama alatt lebonyolított minden egyes vásárlását követően egy alkalommal nyilatkozhat a játékban való részvételről, illetve tölthet ki kérdőívet, tehát több vásárlás esetén több alkalommal is játszhat, de a Játékban csak a saját e-mail címével vehet részt.

5. Nyeremény

Havonta egy alkalommal kerül sor egy Játékos kisorsolására, akinek a Szervező egy darab összesen 10 000 Ft értékű, a Shopping-All Webáruházban felhasználható (beváltható) vásárlási utalványt ajánl fel nyereményként. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő esetleges közterheket a Szervezőt viseli.

A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel hiányos vagy nem határidőben történő adatszolgáltatás esetén, illetve ha a nyertes játékban regisztrált adatai, nyilatkozatai nem valósak, a Szervezőnek nem áll módjában a nyeremény átadása, elküldése.

Az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok helytelenül vagy hiányosan történő megadásának, illetve az adatszolgáltatás elmulasztásának következményeit minden esetben a Játékos viseli.

A nyereményjátékban minden hónapban kizárólag egy Játékost sorsolunk ki azok közül a Játékosok közül, akik a megelőző hónapban a nyereményjátékra jelentkeztek.

6. Sorsolás

A sorsolás minden hónap 5–10-edik munkanapján 9–16 óra között történik, melynek során a megelőző hónapban jelentkező Játékosok közül sorsoljuk ki a nyertest. A nyertest a megadott e-mail címen haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül értesítjük. A nyereményhez egy pótnyertest is sorsolunk. Amennyiben az elsőként kisorsolt Játékos által megadott e-mail cím nem létezik, vagy a Játékos 5 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot az értesítő levél feladójával (értesítést nem igazolja vissza), annak helyébe a pótnyertes lép. A nyertes nevét a Shopping-All Webáruház Facebook profilján tesszük közzé.

7. Nyertes értesítése

A nyertest a sorsolást követő 2 munkanapon belül e-mailben értesítjük.

8. A nyeremény átvétele, kiküldése

A nyereményt jelentő ajándékutalvány egyedi promóciós kódját a nyertes által megadott email-címre küldjük, és az értesítő levél feladójának küldött visszaigazolás nyomán azonnal átvettnek tekintjük.

9. Adatkezelés

A Játékosok a promóciós játékban való önkéntes részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy regisztráció megadott személyes adataik (név, e-mail cím, nem, életkor, lakóhely, illetve tartózkodási hely, telefonszám) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a kereskedelmi tevékenysége (esetleges megrendelések teljesítése) és piackutatás, illetve statisztika készítése céljára, továbbá, amennyiben ehhez kifejezetten hozzájárultak, úgy a kereskedelmi tevékenysége érdekében reklám- és marketing célra (kapcsolattartás az ügyfelekkel, reklám és promóciós célú anyagok küldése) kezelje.

A Játékosnak a nyeremény kiküldéséhez, illetve a promóciós játék lezárását követő esetleges megrendelései teljesítéséhez szükséges, Szervező az által kezelt adatai – az alvállalkozók, közreműködők részére történő adatszolgáltatást leszámítva – harmadik félnek nem adhatók át. Az alvállalkozók, közreműködők a Szervező által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve harmadik személyeknek átadni.

A Szervező a Játékosok adatait minden módon védi a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás, törlés, megsemmisülés ellen mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá – magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett. A Szervező kizárólag olyan adatot kér a promóciós játék során, amely a Szervező reklám- és marketing céljaira, illetve egy későbbi megrendelés teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek. Az adatbázisban rögzítésre került adatokat a Szervező saját belső felhasználására, statisztikák készítése céljából elemezheti.

A Játékos a promóciós játékban való részvétellel, illetve jelen szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a személyes adatait a fent meghatározott cél érdekében kezelje, feldolgozza, tárolja. A Játékos tudomásul veszi, hogy a promóciós játék lezárását követően az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését és törlését.

A reklám- és marketing célú adatszolgáltatás önkéntes, erre tekintettel a Játékosnak joga van bármikor, indokolás nélkül megtagadni a fenti célból történő kapcsolatfelvételt vagy annak fenntartását. Bármikor, indokolás nélkül kérheti a fenti célból történő adatai kezelésének a megszüntetését. A személyes adatoknak a fenti célból történő kezelését meg kell szüntetni, ha az a cél, amelyre az adatokat kérték megvalósult, kivéve, ha az érintett az új cél megjelölésével az adatok további kezeléséhez írásban hozzájárult, illetve az érintett nyilatkozata szerint a megkereső szervezettel nem kíván együttműködni. Az adatkezelés megszüntetésén a megsemmisítést vagy az anonimizálást, közvetlen üzletszerzés esetén pedig egyidejűleg a közvetlen megkeresések tilalmi listájára történő felvételt kell érteni.

A Szervező a személyes adatokat az adatvédelmi rendelkezések szerint bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

10. Felelősség kizárás

A játékra jelentkezés és a nyeremény átvételének az elmulasztásáért, a Játékost terhelő egyéb mulasztásokért, az értesítési és/vagy a nyeremény-átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget, illetve az ebből eredő felelősségét kizárja. A téves adatszolgáltatásért, illetve az elektronikus postafiók levélfogadásra alkalmatlan állapotáért a Játékosok felelnek.

A Játékos által megadott adatokat a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, erre tekintettel, az ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a játék időtartama alatt a játék, illetve a játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

11. Egyéb

A Játékos kijelenti, hogy a Szervező részére megadott személyes adatai a valóságnak megfelelnek. A játékkal kapcsolatos kérdéseket az [email protected] e-mail címen fogadja a Szervező.

Jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben a Shopping All Webáruház közvetlen üzletszerzés célját szolgáló adatok kezeléséről szóló tájékoztatójában továbbá az Adatkezelési szabályzatában (http://shopping-all.hu/page/adatvedelem) foglaltak irányadók.

A reklám- és marketing célú adatszolgáltatás önkéntes, erre tekintettel a Játékosnak joga van bármikor, indokolás nélkül megtagadni a fenti célból történő kapcsolatfelvételt vagy annak fenntartását. Bármikor, indokolás nélkül kérheti a fenti célból történő adatai kezelésének a megszüntetését. A személyes adatoknak a fenti célból történő kezelését meg kell szüntetni, ha az a cél, amelyre az adatokat kérték megvalósult, kivéve, ha az érintett az új cél megjelölésével az adatok további kezeléséhez írásban hozzájárult, illetve az érintett nyilatkozata szerint a megkereső szervezettel nem kíván együttműködni. Az adatkezelés megszüntetésén a megsemmisítést vagy az anonimizálást, közvetlen üzletszerzés esetén pedig egyidejűleg a közvetlen megkeresések tilalmi listájára történő felvételt kell érteni.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az érintett kérelmére a Shopping-All Webáruházat (shopping-all.hu) üzemeltető Origanum Kereskedelmi Kft adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő az adott évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Ha a Shopping-All Webáruházat (shopping-all.hu) üzemeltető Origanum Kereskedelmi Kft adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. A személyes adat módosítására, törlésére, zárolására irányuló kérelmet írásbeli nyilatkozattal lehet kérni. A hírlevél-küldés az erről szóló alkalmazás keretében módosítható, törölhető.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos igényét bíróság előtt érvényesítheti. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (levélcím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: [email protected], URL: http://naih.hu)

A Shopping-All Webáruház adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-63571/2013

Budapest, 2014. december 19.

Shopping All Webáruház

Shoppingall.hu Kft.

Szervező